Oyuna & Erica
To help people to build their online business
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Excel
Хичээл 1
1. Файл нээх, хадгалах
2. Excel-ийн товч танилцуулга
3. Мэдээлэл оруулах
4. Баганын форматыг оруулах
5. Тоон мэдээлэлүүийг нэмэх
Онлайн бизнесээ эхлээрэй
Хичээл 2
1. Баланс гаргах (Balance sheet)
2. Орлогын тайлан гаргах (Profit and Loss- P&L)
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 3
1. Өдөр тутмын мөнгөө удирдах (Daily cash management) 
Хичээлээ доороос сонгоорой
Хичээл 4
1. Insert images (Зураг оруулах)
2. Hyperlink (Линк оруулах)
3. Dropbox – Онлайнаар файлаа хадгалах
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 5
1. Update daily cash and Sales worksheets (Өдөр тутмын мөнгөний мэдээлэл болон борлуулалтаа нэмж оруулах)
2. Sum (нэмэх формулаг ашиглах)
3. Wrap text in a cell (нүхэнд байгаа мэдээллийг тохируулах)
4. Undo (буцаах)
5. Find (Ctrl+F) and Replace (Мэдээллийг олох ба солих)
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 6
1. Select all (Ctrl+A), Сopy (Ctrl+C), Paste (Ctrl+V)
2. Clear Hyperlink (Линк буцаах)
3. Table format (Хүснэгтийн форматад оруулах)
4. Cell Styles (Нүхний стайл)
5. Insert shape (Дүрс оруулах)
6. Insert screenshot (Дэлгэцийн зургийг оруулах)
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 7
1. MIN, MAX
2. Average
3. SumIF,
4. CountIF
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 8
1. Update daily cash - Өдөр тутмын мөнгөний орлого зарлагаа оруулах
2. July 2018 financials - 7-р сарын үр дүнгээ тооцох, санхүүгийн байдлаа шинжлэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 9
1. Insert graphics - График оруулах
2. Net Worth – цэвэр өөрийн хөрөнгө; Profit and Loss – Ашиг алдагдал
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 10
1. VLOOKUP
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Excel
Хичээл 11
1. Pivot table
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 12
1. Split text into different columns – текстийг олон багананд салгах
2. Right and left – баруун, зүүн талаас салгах
3. Concatenate - нийлүүлэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 13
1. Calendar - Календарь
2. Budget – Төсөвөө гаргах
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 14
1. Budget – Төсвийн загвар бэлдэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 15
2. Actual vs Budget – Гүйцэтгэл ба Төсөвөө харьцуулах
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 16
1. Hide, unhide worksheet – ажлын хуудсыг нуух, буцаах
2. Colour worksheet tab - ажлын хуудсыг өнгөөр ялгах
3. Insert comments – коммент оруулах, арилгах
4. Create email (gmail) - Емайл нээх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 17
1. Freeze-unfreeze – Эгнээ, баганыг хөдөлгөөнгүй болгох
2. Slicer-filter – Дүнг тасалж авах
3. Insert Signature – Гарын үсэгний хэсгийг бэлдэх
4. Header-footer – Хөл толгойг оруулах
5. Print - Хэвлэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 18
1. Remove duplicates – Давхардсан зүйлийг устгах
2. Consolidate – Нэгтгэх
3. Page break and remove – Хуудсыг таслах болон мэдээллийг олон хуудас руу хуваах
4. Print titles – хэвлэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 19
1. Math formulas – Математикийн томьёонууд
2. Financial formulas (PV and FV) – Санхүүгийн томьёонууд (өнөөгийн ба ирээдүйн үнэ цэнэ)
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Хичээл 20
1. Financials for Aug 2018 – 2018 оны 8-р сарын үр дүнгээ тооцох
2. Filtering by colour and with – өнгөөр, эхнйиүсгээр шүүх
3. Export to pdf – pdf рүү хөрвүүлэх
4. Share the file – файлаа шэйрлэх
Санхүүгийн хичээлээ үзээрэй
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com